NanoCentre
NanoMag
Uczestnicy
Partnerzy

Cele działania i rozwoju sieci naukowej "Nanomateriały Magnetyczne"

  Sieć naukowa "NANOMATERIAŁY MAGNETYCZNE", zwana dalej "Siecią", została powołana z inicjatywy Centrum Doskonałości "NanoCentre" Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Z upoważnienia uczestników Sieć reprezentuje prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Kulik.

  Według wstępnych ustaleń uczestników Sieci, w jej ramach utworzono trzy grupy tematyczne:

 • Cienkie warstwy
 • Magnetyki miękkie
 • Magnetyki twarde

  których liderami są odpowiednio:

 • prof. Andrzej Maziewski
 • prof. Tadeusz Kulik
 • prof. Marcin Leonowicz

Powyższy podział ma na celu usprawnienie kontaktów między uczestnikami Sieci zajmującymi się podobną tematyką badawczą.

  Badania prowadzone przez uczestników Sieci są zgodne z priorytetami badawczymi trzeciego obszaru tematycznego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej - priorytety "Nanotechnologie i nanonauka" i "Wielofunkcyjne materiały oparte na wiedzy oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne". W szczególności istotnym wynikiem współpracy będzie w przyszłości opracowanie wyspecjalizowanych materiałów magnetycznych dopasowanych do indywidualnych zastosowań, charakteryzujących się wysoką sprawnością przetwarzania energii.

Zgodnie z założeniami 6 Programu Ramowego UE, głównymi celami Sieci "Nanomateriały Magnetyczne" są:

 • koordynacja działań poszczególnych ośrodków badawczych
 • trwała integracja ośrodków pod względem ich możliwości i uwzględniająca specjalizacje badawcze
 • połączenie doświadczenia wielu ośrodków we wspólnej dziedzinie i osiągnięcie tzw. masy krytycznej
 • przygotowanie krajowych ośrodków (uczestników Sieci) do włączenia się do Europejskiej Przestrzeni Badawczej
 • rozszerzenie wspólnej wiedzy

Zasadniczymi celami utworzenia i działania sieci "Nanomateriały Magnetyczne" są:

 • integracja i aktywizacja polskiego środowiska naukowego z obszaru nanomateriałów magnetycznych w celu wzrostu uczestnictwa polskich partnerów w projektach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej
 • stworzenie możliwości wykorzystania głównych narzędzi 6 Programu Ramowego UE, jakimi są Sieci Doskonałości oraz Projekty Zintegrowane i projekty STREP poprzez:
   - integrację krajowych i zagranicznych zespołów badawczych związanych z działalnością naukową dotyczącą nowoczesnych materiałów magnetycznych
   - nawiązanie nowych kontaktów oraz doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowych, poprzez wykorzystanie dotychczasowych powiązań uczestników sieci z ośrodkami Europejskich Centrów Doskonałości, co dałoby możliwość pozyskania m.in. know-how, którego nie można by osiągnąć inaczej, niż przez prowadzenie wspólnych prac badawczych
 • przekształcenie sieci krajowej w sieć ogólnoeuropejską, działającą w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)
 • generowanie potencjału intelektualnego oraz materialnego najlepszych polskich zespołów badawczych w dziedzinie inżynierii materiałowej i fizyki
 • przekroczenie tzw. masy krytycznej grup badawczych poprzez zachęcenie do przyłączenia się silnych zespołów naukowych
 • budowanie gospodarki opartej na wiedzy

  Już w latach poprzednich polskie środowisko naukowe zdobyło przekonanie, że ubieganie się o projekty 5 Programu Ramowego (5PR) wymaga współdziałania w ramach konsorcjów Europejskich oraz udziału w rozbudowanych sieciach tematycznych. Świadomość ta jest szczególnie silna obecnie, po uruchomieniu 6 Programu Ramowego (6PR), w którym Komisja Europejska zadeklarowała chęć scalenia rozproszonego potencjału naukowego Europy i przewiduje finansowanie tzw. Projektów Zintegrowanych (Integrated Projects - IP), oraz Sieci Centrów Doskonałości (Networks of Excellence - NE). Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odniósł istotne sukcesy w 5PR oraz zdobył znaczne doświadczenie w organizowaniu konsorcjów, przygotowywaniu i aplikowaniu projektów oraz w ich realizacji. Miarą sukcesów WIM PW w zakresie współpracy z zagranicą jest znaczna liczba wspólnych projektów badawczych z partnerami zagranicznymi. Obecnie realizowane są 24 projekty, z których 7 to projekty uzyskane w ramach 5PR Unii Europejskiej, 1 w ramach Programu "Nauka dla Pokoju" NATO, 4 to tematy realizowane w ramach umów międzyrządowych, a 12 to tematy realizowane w ramach bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi. Na Wydziale działają od grudnia 2002 roku dwa Centra Doskonałości, nominowane przez Unię Europejską. Są to Centra działające pod nazwami - "NanoCentre" i "PRESAFE". Połowa działalności naukowej NanoCentre dotyczy nanomateriałów magnetycznych. Świadomość realiów polityki naukowej w Unii Europejskiej, wieloletni dorobek we współpracy międzynarodowej i chęć podzielenia się zdobytym doświadczeniem doprowadziły do inicjatywy zorganizowania Sieci "Nanomateriały Magnetyczne" w celu zintegrowania i aktywizacji polskiego środowiska naukowego z obszaru nanomateriałów magnetycznych. Oczekujemy, że działania statutowe Sieci doprowadzą do wzrostu uczestnictwa polskich partnerów w projektach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej i będą szansą nawiązania owocnej współpracy międzynarodowej dla wielu polskich ośrodków naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw o mniejszym dorobku w tym zakresie.
  Spotkanie założycielskie sieci odbyło się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 16 stycznia 2003 roku.

NanoCentre | Początek strony

Plan działania sieci naukowej "NANOMATERIAŁY MAGNETYCZNE" w okresie najbliższych 4 lat


2003 | 2004 | 2005 | 2006
Rok 2003
Termin wykonania Zadanie
Czerwiec 2003 Utworzenie bazy danych o uczestnikach Sieci
Lipiec 2003 Utworzenie witryny internetowej Sieci lub stron internetowych w witrynie Centrum Doskonałości NanoCentre
Sierpień 2003 Zamieszczenie w witrynie internetowej bazy danych o uczestnikach Sieci i informacji o planach działania Sieci
Październik 2003 Organizacja spotkań uczestników Sieci w ramach grup tematycznych
Grudzień 2003 Organizacja dorocznego spotkania uczestników Sieci

Rok 2004
Termin wykonania Zadanie
Marzec 2004 Złożenie wniosków do Komisji Europejskiej o sfinansowanie projektów zintegrowanych i sieci doskonałości w ramach poszczególnych grup tematycznych
Kwiecień 2004 Złożenie wniosków do Komisji Europejskiej o sfinansowanie projektów STREP w ramach poszczególnych grup tematycznych
2004 Realizacja zadań statutowych Sieci
2004 Organizacja seminariów, warsztatów i spotkań roboczych uczestników Sieci w ramach grup tematycznych
2004 Bieżąca aktualizacja bazy danych i zawartości witryny internetowej
Grudzień 2004 Organizacja dorocznego spotkania uczestników Sieci

Rok 2005
Termin wykonania Zadanie
Marzec 2005 Złożenie wniosków do Komisji Europejskiej o sfinansowanie projektów zintegrowanych i sieci doskonałości w ramach poszczególnych grup tematycznych
Kwiecień 2005 Złożenie wniosków do Komisji Europejskiej o sfinansowanie projektów STREP w ramach poszczególnych grup tematycznych
2005 Realizacja zadań statutowych Sieci
2005 Organizacja seminariów, warsztatów i spotkań roboczych uczestników Sieci w ramach grup tematycznych
2005 Bieżąca aktualizacja bazy danych i zawartości witryny internetowej
Grudzień 2005 Organizacja dorocznego spotkania uczestników Sieci

Rok 2006
Termin wykonania Zadanie
2006 Realizacja zadań statutowych Sieci
2006 Organizacja seminariów, warsztatów i spotkań roboczych uczestników Sieci w ramach grup tematycznych
2006 Bieżąca aktualizacja bazy danych i zawartości witryny internetowej
Grudzień 2006 Organizacja dorocznego spotkania uczestników Sieci


NanoCentre | Początek strony